اطلاعات پروژه

اجرا، نصب و راه اندازی پروژه دکل مهاری در اردوگاه الغدیر